Kosov Viznitz

Kosov Viznitz  Head of Institution: shlit"a
Administrator: Reuven Klapholtz
Address: 4 Ha-Admor mi-Belz St.
P.O.B:
City: Bet Shemesh  
Country/State: israel
Site:
more details: Telephone 1:
Telephone 2:
Fax:
Company number:
Contact:580614469
Reuven Klapholtz  
Categories:
Yeshivot-Beit Midrash/Post High school
Yeshivot-Yeshiva High School
All right reserved © Olam hatora
Developed By gashtop
Index of institution/organization | Index of Kashruth | Add Institution |